MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml)

Výrobce:
MIBO
Kategorie:
Kód produktu:
#MB-8211.SET
Vaše cena:
9,90 €
Dostupnost:
skladem, Odesíláme dnes 5. 3.
Bude doručeno:
Evropa7. 3.–10. 3.

Varianty produktu

NázevStavCena
MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - anglický manuálMIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - anglický manuálskladem 13 ks 9,90 €
MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - německý manuálMIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - německý manuálskladem 12 ks 9,90 €
MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - český manuálMIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo (20g) + aktivátor spray (150ml) - český manuálskladem 13 ks 9,90 €

MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo 20g

MIBO Racing Onroad vteřinové lepidlo je speciálně vyvinuto pro kategorie Onroad s gumovými pneumatikami. Nízká viskozita lepidla umožňuje bezproblémové prostupování i těmi nejmenšími štěrbinami a zajišťuje tak pevný a spolehlivý spoj.

Kompaktní design 20g lahvičky zajišťuje přesnou aplikaci a zaručuje maximální kontrolu a přesnost při používání. Její velikost optimalizuje manipulaci a umožňuje pečlivé a kontrolované dávkování lepidla.

MIBO Racing Onroad CA Activator Spray

MIBO Racing Onroad CA Activator Spray byl vyvinut speciálně pro kategorie Onroad. Aktivátor výrazně urychluje proces schnutí a vytvrzování vteřinového lepidla. Pro maximální efektivitu doporučujeme použití s MIBO Racing Onroad nebo Foam vteřinovými lepidly, nicméně aktivátor je vhodný i pro jakákoliv jiná lepidla s vysokou, střední a nízkou viskozitou.

Objem spreje 150ml.

Bezpečnostní informace:

Vteřinové lepidlo

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Varování
Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UFI: A0FW-NM2U-010P-3NC5

Aktivátor

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Nebezpečí
Obsahuje: pentan, N,N-dimethyl-p-toluidin
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

UFI: 4XJV-X0A3-T00N-W9WM

Loading...