MIBO Racing Offroad vteřinové lepidlo (50g) + aktivátor spray (200ml)

Výrobce:
MIBO
Kategorie:
Kód produktu:
#MB-8212.SET.EU
Vaše cena:
14,80 €
Dostupnost:
skladem 5 ks, Odesíláme zítra 24. 7.
Bude doručeno:
Česká republika26. 7.–31. 7.

MIBO Racing Offroad vteřinové lepidlo 50g

MIBO Racing Offroad vteřinové lepidlo je speciálně vyvinuto pro kategorie Offroad. Střední viskozita lepidla přináší silnou a spolehlivou vazbu mezi spojovanými povrchy, zároveň však umožňuje bezproblémové prostupování i těmi nejmenšími štěrbinami.

Každý offroad jezdec ocení také větší, 50g balení v kompaktní lahvičce pro maximální přesnost při aplikaci lepidla.

MIBO Racing Offroad CA Activator Spray

MIBO Racing Offroad CA Activator Spray byl vyvinut speciálně pro kategorie Offroad. Aktivátor výrazně urychluje proces schnutí a vytvrzování vteřinového lepidla. Pro maximální efektivitu doporučujeme použití s MIBO Racing Offroad vteřinovým lepidlem, nicméně aktivátor je vhodný i pro jakákoliv jiná lepidla s vysokou, střední a nízkou viskozitou.

Objem spreje 200ml.

Bezpečnostní informace:

Vteřinové lepidlo

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Varování
Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UFI: E5FW-NMFM-M10P-EAH9

Aktivátor

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Nebezpečí
Obsahuje: pentan, N,N-dimethyl-p-toluidin
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

UFI: 4XJV-X0A3-T00N-W9WM

Loading...